ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO32.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Algemene verkoop—en leveringsvoorwaarden Algemene bepalingen Artikel 1 1. De verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en acceptaties van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken, al dan niet van buitenlandse oorsprong, en/of te verrichten werkzaamheden door ATO Agro- & Bouwservice B.V., kantoor houdende aan de Enkweg 11a-A te Vorden; verder genoemd de gebruiker.

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Uit acceptatie van het aanbod door de wederpartij blijkt dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden en dat hij/zij afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopsvoorwaarden.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de gebruiker de acceptatie van het aanbod door de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Tenzij de wederpartij binnen acht werkdagen na de bevestiging schriftelijk bezwaar maakt tegen de totstandkoming van de overeenkomst, geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst de dag van verzending der bevestiging door gebruiker.
 5. Afwijkingen in de onderhavige voorwaarden, zelfs indien uitdrukkelijk vermeld op de stukken afkomstig van de wederpartij zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze afwijkingen op de orderbevestiging van de gebruiker staan bevestigd, dan wel indien de gebruiker voor elke afwijking afzonderlijk schriftelijk haar toestemming heeft verleend.
 6. Gebruiker behoudt zich het recht voor informatie in te winnen omtrent de krediet waardigheid van de wederpartij. Gebruiker is gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te eisen voor tijdige en algehele voldoening van betalings- en overige verplichtingen.
 7. Mondelinge en/of telefonische afspraken c.q. toezeggingen, gedaan door medewerkers van de gebruiker, welke niet op voormelde wijze door op namens de directie zijn bevestigd zullen de gebruiker niet binden en worden niet als afwijkingen van deze onderhavige voorwaarden aangemerkt.

Artikel 3

Al of niet op verzoek van de wederpartij door de gebruiker gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend en kunnen nimmer tot enige aansprakelijkheid leiden.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO32.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Artikel 4

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van gebruiker op betaling van meerwerk, meerlevering e.d. onverlet.

 1. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de verkoopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 21 van deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5

 1. De gebruiker verbindt zich jegens de wederpartij om hem/haar de goederen te leveren in de kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte c.q. de koopovereenkomst is omschreven.
 2. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt t.a.v.

nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden; dergelijke afwijkingen ontslaan de afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit overeenkomst.

 1. De gebruiker staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Verpakking en verzending

Artikel 6

 1. De wijze van verpakking en verzending wordt door de gebruiker bepaald. De kosten worden tegen kostprijs aan de wederpartij in rekening gebracht, indien de totale koopprijs van de gekochte goederen excl. montage en excl. omzetbelasting minder dan EUR 450,– bedraagt 2. De verpakking wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet teruggenomen door de gebruiker. Indien verpakkingsmateriaal door de gebruiker aan de wederpartij ter leen is verstrekt en daarvoor aan de wederpartij statiegeld is of zal worden berekend, dan zal de wederpartij voor een bedrag gelijk aan het berekende statiegeld worden gecrediteerd dan wel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het verpakkingsmateriaal naar het oordeel van de gebruiker weder bruikbaar en in goede staat franco en tijdig bij de gebruiker is afgeleverd.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

 1. De gebruiker verbindt zich jegens de wederpartij om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede s staat kunnen bereiken.
 2. De goederen zullen door de gebruiker worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden verzonden, naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De wederpartij zal er voor eigen rekening en risico voor zorgdragen dat er ten tijde van de levering op de overeengekomen lokatie, minimaal één persoon aanwezig is om te helpen bij het lossen van de geleverde goederen.

Opslag

Artikel 7

 1. Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de wederpartij tijdelijk niet in staat is deze, om welke reden ook, in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip of indien de gereed staande goederen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de gebruiker niet onmiddellijk kunnen worden verzonden, is de gebruiker gerechtigd om, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren, beveiligen en alle maatregelen te treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de wederpartij bezorg kunnen worden.
 2. De wederpartij is verplicht aan de gebruiker de opslagkosten en de bijkomende kosten volgens gebruikelijk tarief en bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf 10 dagen na het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Eigendomsovergang en risico

Artikel 8

 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel en onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan bij levering.
 2. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld behoudt de gebruiker zich de eigendom van de goederen voor. Onder bijkomende kosten wordt ondermeer verstaan kosten van meerwerk, schadevergoeding, rente, boete e.d. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de gebruiker bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de gebruiker bevoegd de bezorging van de goederen ingevolge artikel 6 lid 4 uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Levering

Artikel 9

 1. Levering zal geacht worden te hebben plaatsgehad op het moment dat de goederen voor verzending gereed staan in het magazijn van de gebruiker en de gebruiker de wederpartij daar schriftelijk kennis van heeft gegeven, dan wel door overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder. Voor montage van de goederen wordt standaard montagemateriaal meegevelrd. Als de benodigde montagematerialen afwijken van de standaard, kunnen deze eventueel worden geleverd tegen een meerprijs.
 2. Vanaf dat moment komen c.q. zijn de goederen voor risico van de wederpartij. Dat is ook het geval wanneer er sprak is van franco levering en niettegenstaande het eventuele bestaan van door de vervoerder gevorderde verklaringen dat schaden gedurende transport voor rekening van de gebruiker zijn.
 3. De levering kan naar keuze van de gebruiker in gedeelten geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen volgens de geldende betalingsvoorwaarden te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.
 5. Levering tot 10% meer of minder dan het bestelde kwantum wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden met dien verstande dat een prijs is verschuldigd die overeenkomt met het daadwerkelijk geleverde. Afwijkingen tot 10% van de overeengekomen materiaaldikte alsmede afwijkingen tot 5% in lengte of breedte wordt eveneens geacht aan het overeengekomen te beantwoorden.

Tijdstip van levering

Artikel 10

 1. De gebruiker zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het eind van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order/koopovereenkomst.
 2. De leveringstermijn vangt in beginsel aan op de datum waarop de gebruiker de order heeft bevestigd. De leveringstermijn vangt na de datum van bevestiging aan indien en zodra de wederpartij de gebruiker in het bezit heeft gesteld van aan de wederpartij gevraagde gegevens en eventueel goederen, en – indien van toepassing – de gebruiker de door de wederpartij te betalen betalingstermijn heeft ontvangen c.q. de overeengekomen zekerheid is gesteld.
 3. De levertijd zal worden verlengd indien de wederpartij veranderingen wenst in de te leveren goederen na datum van aanvang van de leveringstermijn.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

 1. De levertijd kan tevens worden verlengd met de tijd dat de wederpartij te laat is met de betaling van enig door hem verschuldigd bedrag.
 2. De gebruiker is zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel nagekomen wanneer de te leveren goederen voor verzending gereed zijn en dit is meegedeeld aan de wederpartij.
 3. De overeengekomen levertijden zijn niet aan te merken al fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 4. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijnen geeft de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op schadevergoeding, noch tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Artikel 11

 1. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is spraken indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen te gevolge van o.a. mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de gebruiker als bij derden van wie de gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en de risicosfeer van de gebruiker ontstaan, zoals doch niet uitsluitend ten gevolge van een gebrek in de (tijdige) levering van onderdelen van het verkochte door derden.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de gebruiker als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de gebruiker slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, blijft de wederpartij indien de resterende levering door overmacht meer dan twee maanden is vertraagd verplicht de verschuldigde koopsom van reeds geleverde goederen te voldoen. De wederpartij heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen. Hiervan dient de gebruiker terstond en schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Retourzendingen

Artikel 12

 1. Retourzendingen worden door de gebruiker niet geaccepteerd, tenzij de gebruiker schriftelijk heeft bericht de te retourneren of geretourneerde goederen te accepteren.
 2. Het in lid 1 bepaalde geldt eveneens voor in ontvangst genomen goederen; enkel het retourneren van goederen aan het magazijn van de gebruiker en/of het in ontvangst nemen van goederen door medewerkers van de gebruiker wordt niet als acceptatie aangemerkt.
 3. Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking van de wederpartij. Opslagkosten en eventuele vervoerskosten komen voor rekening van de wederpartij. Voor retourzendingen van goederen waarvan blijft dat ten onrecht is gereclameerd geldt het voorgaande onverkort.

Reclame

Artikel 13

 1. Alle reclames over de geleverde goederen moeten door de wederpartij schriftelijk bij de gebruiker worden ingediend, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, met uitzondering van visueel waarneembare gebreken, deze dienen uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst door de wederpartij te worden ingediend, zulks onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde 2. Na verloop van veertien resp. vier dagen dagen na ontvangst vervalt het recht op reclame.

Wanneer de zaken vroegtijdig zijn geleverd en deze pas later door de wederpartij in gebruik worden genomen vervalt het recht op reclame in ieder geval drie maanden na (op)levering.

 1. Reclame wegens manco of wegens duidelijk waarneembare afwijkingen en/of beschadigingen moeten om geldend te zijn door de wederpartij bovendien worden vermeld op het ontvangstbewijs. Tevens moet de gebruiker in staat worden gesteld om de geleverde goederen in originele staat en met de originele verpakking te controleren.
 2. Reclameren geeft de wederpartij geen recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Indien terecht is gereclameerd door de wederpartij zal de gebruiker te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten bedrage van maximaal het factuurbedrag van de goederen waarover is gereclameerd, hetzij de goederen vervangen tegen teruglevering van de goederen waarover is gereclameerd.
 4. Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van de geleerde goederen door de wederpartij vervalt ieder recht op reclame.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Prijs

Artikel 14

 1. De (ver)koopprijzen zijn, voorzover het tegendeel niet schriftelijk blijkt, berekend af fabriek en exclusief omzetbelasting en verpakking.
 2. De (ver)koopprijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen geldende op de dag van aanbieding. Indien de kostprijzen na de dag van aanbieding verhogingen ondergaan, kunnen de aan de wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Extra kosten – veroorzaakt door het werken buiten normale kantoortijden op verzoek van de wederpartij, meerwerk en/of veroorzaakt door omstandigheden die de gebruiker niet zijn toe te

rekenen- zullen door de gebruiker in rekening worden gebracht.

 1. Voor opdrachten van kleine omvang kunnen afzonderlijk administratiekosten in rekening worden gebracht.

Betaling

Artikel 15

 1. De wederpartij is verplicht de koopprijs en de bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd hierop enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Overschrijding van een betalingstermijn doet de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn.

Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten), alsmede de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover gebruiker door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

Wegens het niet voldoen aan de betalingsverplichting is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, overige kosten die gebruiker heeft gemaakt t.g.v. de wanprestatie van de wederpartij 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering van enig door de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd bedrag komen ten laste van de wederpartij. Indien de gebruiker bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. De kosten bedragen 15% van het factuurbedrag (of het resterende bedrag), met een minimum van EUR 150,00.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot opslag als bedoel in artikel 7, blijft de wederpartij verplicht tot betaling van het factuurbedrag op het in lid 1 vermelde tijdstip.
 2. Gebruiker is bevoegd de factuur te zenden terzake de verkochte goederen en de montagewerkzaamheden alvorens de montagewerkzaamheden uitgevoerd te hebben.

Levering en montage

Artikel 16

 1. Indien plaatsing van het geleverde door montage en installatie van de zaken tot de levering behoren, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot de werkzaamheden die hiertoe worden verricht uit te strekken. Montage en installatie behoren alleen tot de levering indien de kosten hiervan zijn opgenomen in de offerte van verkoper. Indien de montage en installatie zijn overeengekomen, dient de koper ervoor zorg te dragen dat de bestaande constructie geschikt is voor montage, en de ondergrond en omliggend erf voor de montage en installatie vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal en geschikt en goed bereikbaar is voor het transportmiddel van verkoper (i.d. een hoogwerker en andere zware machines), en is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen, en voor aanvang van de montage en installatie wederpartij of een vertegenwoordiger aanwezig is om een juiste montage en installatie te realiseren. Vanaf 5 meter hoogte zal de montage plaatsvinden met gebruikmaking van een hoogwerker, de huurprijs van deze hoogwerker is nimmer in de offerte terzake de montage opgenomen en wordt apart bij nacalculatie in rekening gebracht aan de wederpartij.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de precieze locatie voor de plaatsing en de ondergrond onder en rondom deze locatie. De ondergrond dient te voldoen aan de normen voor montage en installatie van gebruiker.
 3. De gevolgen van plaatsing van het geleverde zijn voor rekening en risico van gebruiker.
 4. Indien montagewerkzaamheden zijn overeengekomen dan is de overeengekomen montagedatum louter indicatief en kan deze worden gewijzigd, met name indien de weersomstandigheden zulks vergen, zonder dat de wederpartij deswege een recht op schadevergoeding toekomt.

Hoofdelijkheid

Artikel 17

 1. Bestaat de wederpartij uit meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens de gebruiker.

Ontbinding

Artikel 18

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 1. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Aansprakelijkheid

Arikel 19

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich t.a.v.

dergelijke schade heeft verzekerd, met dien verstande dat de gebruiker uitsluitend aansprakelijk is tot maximaal het factuurbedrag dat de gebruiker in rekening heeft gebracht c.q. zou hebben gebracht terzake de betreffende verkochte zaak.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken in producten door derden vervaardigd en/of voor werkzaamheden die gebruiker niet zelf heeft verricht, behoudens hetgeen door gebruiker schriftelijk is gegarandeerd.
 2. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot gebreken waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantietermijn na (op)levering zijn opgetreden uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in het door gebruiker verwerkt materiaal, de door gebruiker toegepaste constructie en/of de door gebruiker uitgevoerde werkzaamheden en dat zij tijdig bij gebruiker zijn aangemeld.
 3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor normale slijtage en indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede is begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.
 4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 5. Indien door gebruiker een garantie wordt verleend op door haar geleverde producten is deze te allen tijde beperkt tot de garantie die aan gebruiker door zijn eigen leverancier is verstrekt. Indien een product ten gevolge van een garantie opnieuw wordt geleverd zijn de kosten van montage en vorrijkosten nimmer voor rekening van de gebruiker.

ATO AGRO & BOUWSERVICE BV.

Enkweg 11-A NL-7251 EV Vorden

Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157 www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 3391 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, inschrijvingsnummer 21019901.

Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Doorverkoop

Artikel 20

 1. De wederpartij die wederverkoper is, is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem/haar niet toegestaan dat zodanig te doen dat daardoor het merk van de gebruiker niet meer zichtbaar is.
 2. Wederverkopers mogen geen advertenties of aankondigingen van misleidende inhoud of met misleidende strekking of die aan de reclame van de gebruiker afbreuk kunnen doen, plaatsen, doen plaatsen, verspreiden of doen verspreiden noch hetzij direct hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van goederen van de gebruiker.
 3. De wederpartij, die in strijd handelt met dit artikel verbeurt ten gunste van de gebruiker een boete voor iedere transactie, die onder deze verboden valt.
 4. De gebruiker is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde naleving van het in dit artikel bepaalde te bewerkstelligen.

Annulering

Artikel 21

 1. De wederpartij is bevoegd de koopovereenkomst binnen 8 werkdagen na verzending van de orderbevestiging te annuleren.
 2. De wederpartij is door de annulering gehouden de gebruiker de kosten, die deze heeft gemaakt ten behoeve van de gesloten koopovereenkomst, te vergoeden.

Toepasselijk recht

Artikel 22

 1. Op de overeenkomst waarvan deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden deel uit maken is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen door de bevoegde rechter te Zutphen worden beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.

Bank: Rabo Graafschap-West, Hengelo (G), rek.nr. NL95RABO032.74.68.696 BTWnr. NL8084 64 772 B01 Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Deze zijn gedeponeerd onder bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem, inschrijvingsnummer 21019901. Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.